}

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu kullanıcı ve üyelik sözleşmesinin tarafları bekleme.com (BEKLEME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ) ve kullanıcılardır. Kullanıcılar ise, hizmet veren ve hizmet alan taraflardır.

2- TANIMLAR


2.1. “Bekleme Teknoloji Anonim Şirketi’ni,
2.2. “Web Sitesi” www.bekleme.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,
2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
2.5. “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Veren’lerce sunulan herhangi bir hizmete ulaşabilecek olan, iş bu kullanıcı ve üyelik sözleşmesini onaylayan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
2.6. “Hizmet Veren” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Uzman Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı ve üyelik sözleşmesini onaylayan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı(Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan gerçek kişileri de kapsar.),
2.7. “Uzman Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, iletişim bilgilerini, varsa referanslarını sunmak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
2.8. “Özel müşteri temsilcisi” Hizmet Verenlerden, paket hizmet satın alan Hizmet Alan’a, Web sitesi tarafından sağlanan, hizmet alanın işlerinin programlanmasını on line iletişim ile sağlayan görevli kişiyi,
2.9. “Üyelik Ücreti” Hizmet Veren’in, Web’de hizmet sunma ve Uzman Profili oluşturma hakkını kazanabilmesi için bekleme.com’a ödeyeceği bedeli,
2.10. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Veren’in bekleme.com’a ödemekle yükümlü olduğu aylık/yıllık üyelik ücretlerinin, bekleme.com veya bekleme.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,
2.11. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı ve üyelik Sözleşmesini,
2.12. ”Yönetmelik” Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu sözleşme ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar, bekleme.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden üyelik talebi ve/veya Uzman Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı ve Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
3.2. bekleme .com hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. bekleme.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
3.3. İş bu sözleşmeyi onaylayan kullanıcı, aynı zamanda, web sitesinde bulunan kişisel verilerin korunması aydınlatma metni ve açık rıza metnini de okumuş, anlamış ve onaylamış kabul edilir.

4 - BEKLEME.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER VE HUKUKİ STATÜ


4.1. bekleme .com, Hizmet Veren’in, Web’de Uzman Profili oluşturmasını, Hizmet Alan’ın da bu profildeki bilgilere ulaşmasını sağlamak üzere, iş bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde içeriğin yer almasını sağlar.
4.2. bekleme .com, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi ve/veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, bekleme.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

5-ÜYELİK VE GENEL KURALLAR


5.1. Web Sitesi’ne Hizmet Alan kullanıcı olarak üyelik ücretsizdir. Hizmet Veren kullanıcılar ise, üyelik ücreti ödeyecektir.
5.2. Üyelik Şifresinin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. bekleme.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
5.3. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. bekleme.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
5.4. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
5.5. Üyeler, birbiriyle ya da bekleme.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum üyenin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
5.6. Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, bekleme.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
5.7. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

6-HİZMET VEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak ve üyelik ücretini ödeyerek, iş bu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Uzman Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
6.2. Uzman Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Uzman Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.
6.3. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
6.3.1 . bekleme.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
6.3.2. bekleme.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
6.4. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. bekleme.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.5. Uzman Profilinde bulunan ve/veya taraflarca verilen her türlü bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde bekleme.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu hukuki ve mali tüm sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.
6.6. Hizmet Verenler, üyelik ücretlerini, üye olmayı kabul etti anda, bekleme.com a nakden ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
6.7. bekleme.com, Hizmet Veren üyeye, iş sağlama, hizmet ve mal satışı sağlama, alıcı/müşteri bulma garantisi vermemektedir. Sadece, Hizmet Veren’in, Web’de Uzman Profili oluşturmasını, Hizmet Alan’ın da bu profildeki bilgilere ulaşmasını sağlamak üzere, iş bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde içeriğin yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, hizmet Veren’in, bekleme.com’a iş, müşteri ve satış sağlamadığı gerekçesi ile üyelik aidatının iadesini talep etmesi mümkün değildir.
6.8. Hizmet Alan’ın, Hizmet Veren’den sağladığı hizmet konusunda, bekleme.com bir garantör değildir. Web’de uygun Hizmet Veren bulunamamasından da bekleme.com sorumlu değildir. Hizmetin ifa edilmemesi, eksik veya kusurlu ifası ve benzeri durumlardaki tüm hukuki ve cezai sorumluluk, Hizmet Veren’e aittir. Ve tarafların, bekleme.com a rücu hakları bulunmamaktadır.

7- HİZMET ALAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


7.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
7.2. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, bekleme.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
7.3. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
7.4. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.
7.5. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.
7.6. Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
7.7. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.
7.8. Hizmet Verenlerden paket hizmet satın alan Hizmet Alan’a, Web sitesi tarafından, hizmet alanın işlerinin programlanmasını on-line iletişim ile sağlayacak olan özel müşteri temsilcisi yönlendirilir.

8- BEKLEME.COM’UN HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


8.1. bekleme.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. bekleme.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı, Uzman Profili üzerinden kendileri yapmalıdırlar.
8.2. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. bekleme.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
8.3 .bekleme.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. bekleme.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, bekleme.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
8.4. bekleme.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan bekleme.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8.5. bekleme.com , Web’de yalnızca Hizmet Veren’lerin sisteme kayıtlı Uzman Profillerini bulundurmakla ve Hizmet alan’ın bu profillere ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür.
8.6. bekleme.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. bekleme.com, yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. bekleme.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.
8.7. bekleme.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin bekleme.com’a yönelmesi halinde, bekleme.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu etme veyahut bekleme.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.
8.8. Web’de Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunmaması vb.) dolayı bekleme.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Oluşabilecek hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
8.9. Hizmet Veren tarafından Uzman Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, bekleme.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
8.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. bekleme.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.
8.11. bekleme.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
8.12. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. bekleme.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, bekleme.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
8.13. bekleme.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.
8.14 . Hizmet Alan bilgileri bekleme.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
8.15. bekleme.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.
8.16. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan bekleme.com; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.
8.17. bekleme.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmet Alan Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak bekleme.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle bekleme.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Hizmet Veren kullanıcılar ise, sadece sistemin tamamen durdurulması halinde, üyelik ücret iadesini, bakiye üyelik süresi ile sınırlı olmak üzere talep edebilirler.
8.18. bekleme.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. bekleme.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler bekleme.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
8.19 .bekleme.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@bekleme.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
8.20. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde bekleme.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, bekleme.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
8.21. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler,bekleme.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. bekleme.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. bekleme.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
8.22. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, bekleme.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
8.23. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, bekleme.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
8.24. bekleme.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
8.25. bekleme.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
8.26. bekleme.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
8.27. bekleme .com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez
8.28. bekleme .com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez
8.29. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, bekleme.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
8.30. bekleme .com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
8.31. bekleme .com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
8.32. bekleme .com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

9- FİKRİ SINAİ MÜLKİYET VE TELİF HAKLARI


9.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. bekleme.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan BEKLEME.COM alan adı, marka, logosu, bütün grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
9.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı bekleme.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
9.3. bekleme.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları bekleme.com’a aittir. bekleme.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. bekleme.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
9.4. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. bekleme.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
9.5. Web Sitesi bekleme.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. bekleme.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
9.6. bekleme .com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:


• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME


10.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Bakırköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

11- BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ


11.1. bekleme.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
11.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, bekleme.com’un ticari defter ve kayıtları ile bekleme.com sistemlerinde saklanan verilerin, 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

12- SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

12.1. Kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları sonucunda, bekleme.com’un ve/veya 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. bekleme.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
12.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

13- YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara bekleme.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.