BEKLEME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

BEKLEME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK ile sair mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a)Veri Sorumlusu

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Şirket tarafından; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacaktır.

b) Veri İşleyen

Veri sorumlusunun yani Şirketin verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Örneğin Şirketin Mali Müşaviri, Şirketin Hukuk Müşaviri gibi.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.bekleme.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan BEKLEME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sizin için sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve size özel kampanyalar hazırlanması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve ilgili özel gerçek ve tüzel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.bekleme.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan BEKLEME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, internet ortamında internet sitemiz ve sosyal medya kanalları ile mobil ortamda mobil uygulamalarımız kanallarıyla, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması ve bu çerçevede oluşturulacak satış sonrasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle şikâyet formları ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (c) ve (d) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimiz kural olarak kullanıcılarından özel nitelikli kişisel veri talep etmez ve işlemez. Ancak sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası sırasında, 3.kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Bunları Kullanım Şekli

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi; KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama kullanmak suretiyle destek@bekleme.com adresine elektronik posta göndererek ve/veya şirket adresimize şahsen gelip başvuru yaparak ve/veya noter aracılığı ile iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. · 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

BEKLEME TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli kişisel veri talep etmez ve işlemez. Ancak, sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası sırasında kullanıcılar tarafından verilen bilgi ve belgelerde bulunması ve/veya 3.kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir.

İşbu rıza metni; kimlik(eski kimliklerde bulunan “Din”, “Medeni Durum” vb bilgiler), iletişim, müşteri, meslek, plaka, anketlere verdiğiniz cevaplar, ziyaret ettiğiniz mağazalar, hizmet alım detayınız, mobil uygulamalar aracılığıyla verdiğiniz lokasyon bilgileriniz, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerindeki gezinme hareketleriniz (site/mobil uygulama üzerindeki hareketler ile siteye hangi sayfadan gelindiği gibi bilgiler) ile sosyal medya bağlantıları ile üyelik gerçekleştirmeniz halinde bu yolla alınan bilgilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla Hizmet Veren üye işyerleri başta olmak üzere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, diğer şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve ilgili özel gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasına rıza verilmesini içerir. Bu kapsamda, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;

 1. · Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılmasını,
 2. · Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesini,
 3. · Hizmet alan ve veren olarak, kişisel verilerinizin CRM sistemine kayıt edilerek segmentasyonunun yapılması ( meslek, aktiflik durumu, hizmet ilgisi vb. ),
 4. · Kişisel verilerinizin şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde ve bunlarla sınırlı kalınarak, analiz edilmesi, fırsatların sunulması ve şirket içi raporlanmasını,
 5. · Çeşitli iletişim kanalları ile dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılmasını,
 6. · Veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından özel reklam, kampanya veya diğer faydaların oluşturulması, bunların, SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulmasını,
 7. · BEKLEME.COM uygulaması kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde kişisel bilgilerimin işlenmesini ve buna ilişkin haklarım konusunda bilgilendirildiğimi kabul ediyorum. Bu kapsamda yukarıdaki Rıza Metni’ne onay verdiğimi kabul ediyorum.